El proyecto de trasvase
del Ródano
hacia Barcelona

JORNADA "AIGUA DELS ALPS PER A CATALUNYA"

Barcelona - 19 noviembre 2002


JORNADA "AIGUA DELS ALPS PER A CATALUNYA"

Organitzat per :
Col·l3git d'Enginyers de Catalunya, Diàleg, Fundació Catalunya Oberta, Fundació Occitanocatalana

Amb la collaboració de :
l' Agencia Catalana de l'Aigua (ACA) i el Departament de Medi Ambient

RESUM DE LES INTERVENCIONS
Por Josep Gruau de AEMS - P.O.T.

9h Obertura - Inauguració

Sr. Joan Amorós. Director executiu de l'Eurocongrés 2000 i president de la Fundació Occitano-Catalana :
Comenta la mancança de pluges i d'aigua i que portar aigua del Roine no afecta al MA i si beneficia l'Ebre, diu que ja són 1.000 entitats les adherides al Eurocongrés 2000 i que aquestes donen suport per crear una xarxa de interconnexió entre estats.

Sr. Sentis queda substituït pel Sr. Albert Serratosa :
Manifesta que l'aigua és vital pel desenvolupament humà i econòmic, diu que el Roine té moltes possibilitats i que també es nostre que aquest projecte no te fronteres i que es un tema d'actualitat, i el compara amb la sal i amb l'aigua, diu que el projecte beneficia a Franca i a Catalunya.

Sr. Angel Llobet. Degà del Col·legit d'Enginyers Industrials de Catalunya :

Exposa que el Col·legit se sent compromès per crear informació ja que el tema de l'aigua els preocupa i aquestes Jornades han de crear opinió entre la població i que creu que no hi ha dubte que manca aigua de cara al futur i que ell prefereix la opció Roine a la de l'Ebre.

Sr. Joan Guitart. President de la Fundació Catalunya Oberta :
Exposa que la Fundació està emmarcada en l'economia lliberal i ha encarregat un projecte referent al Roine al Director del Foro de l'Aigua. Manifesta estar convençut de la seva viabilitat i també que tindrà recolzament econòmic privat.

Felip Puig. Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya :
Manifesta que el PHN impulsat pels governs espanyols PSOE i PP a generat crispació social i que lamenta que això a amagat la realitat que existeix darrera del Pacte de l'Aigua, diu que l'aigua està mal repartida i que el canvi climàtic encara ho agreujarà mes, diu que el govern de CIU ha sigut l'únic que ha actuat amb coherència cercant solucions, diu, clama al cel que altres actuïn amb frivolitat sols per obtenir rendes electorals, quan ells mateixos volien el PHN i amb més quantitat d'aigua i d'això fa pocs anys, manifesta que ell ara treballa per que siguin una realitat les autopistes de l'aigua i també pel ús racional, diu que ell fa molts anys que està impulsant la Nova Cultura de l'Aigua encara que ara sembli una novetat. El Roine servirà per treure pressió a l'Ebre i que CIU ha introduït millores per protegir l'Ebre baixant de 1500 hm3 a 1000hm3 l'aigua a transvasar i que a mes ha impulsat un Pla de Protecció (el Consorci) del Delta i que sense aquest no es pot garantir la protecció real del Delta. Manifesta que no hi ha cap informe tècnic que digui que el transvasament del Roine pot afectar al MA i que aquest es l'alternativa més vàlida per recuperar les nostres conques

10h00. Exposició General

Sr Francesc Vilaró El substitueix el Sr. Albert Serratosa :
Diu que 20 nacions i mes de 1200 milions de persones passen set, manifesta que Catalunya te menys aigua que Israel, i que l'estalvi no solucionarà el problema i que tant sols allargaria l'agonia, 3, 4 ó 10 anys més, afirma que és necessiten 3 eines a la vegada; conservació, estalvi, i transport de l'aigua, diu que com exemple; a Líbia estan fent un transvasament des de una borsa d'aigua subterrània, trobada al mig del desert, fins a les zones turístiques de la costa, i que el país basc rep des de fa molt anys aigua de l'Ebre i no passa res, que les nostres conques internes son clarament deficitàries, les reserves màximes son de 60 hm3 i que últimament per 6 vegades han estat sota el 33% de la seva capacitat, lo que representa, 3 mesos de garantia de subministrament i que això ha provocat restriccions a les concessions per fer energia elèctrica i al rec. Si es mantenen els 3 m3 de cabal ecològic al Llobregat no es pot garantir els subministrament a les concessions, a mes l'aigua del Llobregat, té massa sodi, potassi, matèria orgànica i no compleix la normativa i que per això s'ha de barrejar amb l'aigua del Ter. L'Ebre te els mateixos problemes de qualitat que el Llobregat . El Ter subministra 1m3/seg a la Costa Brava, 3 m3/seg a les concessions elèctriques i 8 m3/seg a Barcelona, això sense contemplar el cabal ecològic i que no es varen contemplar els cabals necessaris de dilució per les depuradores, per això al Ter manca aigua i no es pot repetir l'experiència del Ter al Segre, diu que el Parlament ho te clar. Finalment diu; "si no hagués estat l'error de la natura al crear el Golf de Lleó avui el Roine arribaria al mar per Catalunya"

Sr. Joan Lluís Quer Gerent de l'ACA :
Exposa tot un seguit de dades quantificades de les que exposaré les mes representatives:
Roine el 4% del cabal es deriva a concessions la resta va al mar. L'Ebre el 50%, el Po el 57%, Nil, el 91% Diu que es clar que el Roine te molt marge de maniobra i que cal interconectar conques per millorar la qualitat de l'aigua i també per integrar Espanya a la "Xarxa Europea" com s'ha fet amb la moneda, les carreteres, etc.
Exposa les dades de la Planificació Hidràulica de Catalunya i diu que segons l'estudi fet tenim un dèficit de aprox 350 hm3/any i que els volen obtenir d'aquesta forma:
· Desalinització 50 hm3/any
· Interconexió 30 hm3/any
· Reutilització 45 hm3/any
· Transferències entre xarxes 225 hm3/any.
Demanda Conques internes
· Domestica mes l'industrial 2/3 del total 770 m3/any (domestica 518 m3/any)
· Agrícola 1/3 del total 330 m3/any
Total 1100 m3/any
Demanda zona CHE
· Rec 80% del total 1816 hm3/any - 40% aigües superficials
· Domestica mes industrial 20% del total 484hm3/any
Total 2300 hm3/any

DEMANDA TOTAL A CATALUNYA : 1100 + 2300 = 3400 hm3/any

DEBAT

El Sr. Narcís Prat, li diu al Sr. Serratosa, que està arrelat al passat i no s'ha modernitzat gens, i que encara fa servir els models arcaics models del formigó i les grans infrastructures i que no li estranya que afirmi públicament com ho ha fet fa un moment que els temes de l'aigua per la seva magnitud ell no hi entra i deixa que funcionin en altres mans, el que no entén es que ho afirmi una persona que planifica el territori, de totes formes cal veure com està planificat per veure la manca de criteri que es segueix. No es pot planificar el territori sense pensar en el s recursos naturals que disposarem, entre d'ells l'aigua i que això es tant elemental, que si es segueix els criteris exposats no ens hem d'estranyar de com tenim la situació actual

Sr. Serratosa li replica amb un discurs que no centra el problema y es dispersa sense aclarir res del comentat

Un noi estudiant vestit amb la samarreta blava amb el nus fa una intervenció molt llarga i de la que es molt difícil entendre el que diu, crec entendre que parla que no està d'acord amb els transvasaments i que no s'aplica la nova cultura de l'aigua .....

El Sr Josep Grau pregunta al Sr Quer (ACA) si es possible reduir el consum a la zona de regadiu de Lleida i si aquesta reducció podria ser important i que si la Generalitat o l'ACA o amb fons de la CEE s'han aplicat subvencions en inversions per aquesta zona a fi de millorar els sistemes de rec i no regar a manta i així reduir la demanda

Sr. Quer manifesta que si es pot reduir molt a Lleida l'aigua que s'utilitza pel rec amb sistemes mes moderns, però que el sector s'ha de sensibilitzar i que s'han de fer inversions importants per no regar a manta. A altres indrets de Catalunya la Generalitat ja ha aplicat sistemes d'estalvi en aquest sentit encara que a la zona de Lleida encara no.

11h Part Tècnica
(Moderador Sr. Albert Serratosa President de l'Institut d'Estudis Territorials)

Sr Francis Imbert. Director de la BRC (Companya Nacional d'Ordenació de la Región del Baix Roine i del Llenguadoc - França) :
"Compartir l'aigua a la Conca Mediterrània"
Explica la composició de l'empresa BRC i les seves infrastructures: 698 treballadors, 105 km de canals, 5000 km de canonades, 125 estacions de bombeig, 6 estacions de tractament de l'aigua.
Explica que els seus clients son principalment els municipis i es manifesta totalment a favor del transvasament.

Explica l'historia del projecte:

· 1967 Reunió d'enginyers catalans i francesos a St. Domingo de la Calçada
· 1995 La Generalitat de Catalunya demana realitzar estudis de viabilitat
· 1998 Llibre Blanc de l'Aigua a Espanya
· 1999 La Generalitat de Catalunya presenta els estudis tècnics i econòmics
· 2000 PHN Roine possible opció
· 2001 Presentació del Projecte al Congrés dels Diputats i al Senat
· 2001 Llei 5 juliol - Cimera Franco Espanyola
· 2002 Estudi BRC Ministerio del Medioambiente

Temps necessari per fer les obres: uns 3 anys
Cost de manteniment anyal 1125 milions d'euros
Cost m3 aigua 56 euros
Cost per habitant 150 euros
Declarat d'Interès Públic a França i d'Interès General a Espanya.

Nota: Al llarg d'aquesta presentació ha aparegut una pantalla amb el títol "Decisiones del Gobierno Español" l'han passat molt ràpidament i no s'ha pogut llegir res mes.

Sr Josep Alabern. Enginyer Industrial. Membre del Comitè Científic Català :
"Aigua dels Alps per a Catalunya Els criteris dels Comitès Científics Català i Frances" (facilita una còpia al presents)
· Roine aboca al mar 54000 hm3/any
· Te un cabal mig de 400 m3/seg
· Els embassaments tenen una capacitat de 5500 hm3 el 10% de l'aportació total
· De 7 a 13 milions de tones/any de transport de sòlids amb variabilitat de 2 a 44 milions durant els últims 40 anys i per efecte dels embassaments s'ha vist reduït a la meitat
· Les quantitats de sòlids introduïts al canal de la BRC seran 2 ó 3 mlgr/litro

El Comitè Científic Català manifesta que :

· a Catalunya pot augmentar la demanda per motiu de les segones residències
· l'aigua del Ter te problemes de eutrofització
· l'aigua del Llobregat te massa sal per culpa de les explotacions mineres
· la garantia de subministrament avui es insuficient doncs els embassaments queden buits cada 5 o 10 anys
· la solució del Roine es la que te menys impacte
· te facilitat per obtenir ajuts de la CEE
· per tant no hi troben objeccions

Sr. Robert Verges Enginyer de Camins Universitat Politècnica de Catalunya :
"Aspectes Medioambientals" (facilita còpia del document als assistents)

Característiques de la portada d'aigua a Catalunya :

· Cabal anual transportat 285 hm3/any
· Cabal de disseny 10 m3/seg.
· Longitud 315km.
· Longitud canonada de 2,4 m diàmetre 311 km.
· Longitud túnel Pirineus 2,6 m diàmetre 4 km
· Estacions de bombament 7
· Potència de bombament 72 MW

Impactes parla de les Zones PEIN, etc. Les quals diu que no és travessaran, fa menció a l'impacte del tub sobre els aqüifers superficials i diu que no existeix

Diu que la portada d'aigua dels Alps facilitarà :
· L'explotació sostenible dels aqüifers a Catalunya,
· Es podrà establir un cabal ecològic als rius catalans cosa que ara es impossible,
· Millorarà la qualitat de l'aigua, ara tenim nitrats a comarques gironines,
· Milloraria la conca de la Tordera, ara contaminada per la indústria, i per intrusió del mar,
· L'aigua del Llobregat te mal sabor per culpa de la sal,
· Milloraria la qualitat de l'aigua de boca de moltes poblacions catalanes.

Referent a la "Radioactivitat" manifesta que tant l'aigua del Roine com la de l'Ebre tenen la presencia de centrals nuclears i que aquestes aigües tenen particularitats semblants i que porten traces de readioisòtops d'origen artificial que provenen de les instal·lacions nuclears i que això està totalment controlat pels propietaris d'aquestes instal·lacions i també pels controls administratius.

Sr, Manuel Suarez. Enginyer Industrial AMBLAUDIT consultora ambiental :
Fa una exposició sobre l'optimització dels recursos y la millora social que comporta, manifesta que tenim un 33% de pèrdues globals en la distribució per diferents causes i que aquestes es poden justificar en 350 hm3/any.

DEBAT

Sr Serratosa : A les preguntes que s'han fet des de la sala, manifesta que les interconnexions com veurem son molt necessàries i necessàries doncs poden servir per portar aigua de l'Ebre al sud de França, en cas de com es diu el Roine patis un episodi per contaminació radioactiva

Sr. Manuel Suarez. Diu que es podria portar aigua de Barcelona a Lleida pels regadius i també fomentar l'estalvi. Diu que les fuites son molt costoses de reparar.

Sr. Josep Grau. Diu no entendre i que queda sorprès de que el Sr. Serratosa afirmi la possibilitat de portar aigua de l'Ebre a França quan els estudis alerten de que cal 300 m3/seg i ara circulen tant sols 100m3/seg per garantir la supervivència del Delta i que tampoc entén com amb les dades presentades, es diu que tenim un dèficit de 350 hm3/any. Doncs be si al rec de Lleida (el Sr. Quer ha dit que es podria reduir molt la demanda si apliquem sistemes d'estalvi) implantem aquest sistemes d'estalvi sobre els 1816 hm3/any pel rec, estalviaríem una quantitat que pot superar la que es presenta com a dèficit, això sense afegir l'aigua recuperada de depuradores com la del Llobregat i la del Besos. Si quantifiquem tot això no tenim dèficit i si excedents! Segur que s'ha fet un gran esforç per valorar la possibilitat del projecte del Roine però crec que l'estudi s'ha iniciat sense valorar altres alternatives com per exemple l'estalvi i la reutilització les quals ni tant sols s'han quantificat. Crec que ha primat per sobre de tot, interessos econòmics o polítics i hem sap greu dir-ho, però em sento com si estigues assistint a una reunió de l'editorial Planeta o similar quan volen vendre llibres i per assistir a l'acte et donen un petit regal.

Sr Serratosa replica que no estem per escoltar opinions i que el debat es per a preguntar.

16h30 - Part Econòmica

Sr. Jordi Goula Redactor d'Economia de la Vanguardia :
Manifesta estar d'acord i convençut amb el transvasament del Roine a Catalunya. I es sorprèn que encara tingui opinions en contra i que el problema be de la política que ha embolicat el tema

Sr. Sancho President del CEPIDE :
Que les Terres de l'Ebre estan vivint una situació dramàtica, doncs s'oposen a qualsevol tipus de transvasament sigui Ebre, Roine, Diu que a l'any 1996 es fitxa un cabal mínim garantit de 100 m3/seg (1150 hm3/any) totalment insuficient i que el riu esta molt sobre explotat al marge dret tenim mes de 150 tones d'aigua incontrolades, fa 15 anys teníem 15 o 20 bateas avui mes de 500 que produeixen musclos, i per això tenim la badia eutrofitzada. Tenim un riu malalt per culpa de la mala regulació dels cabals. El Delta totalment humanitzat, avui el 90% esta creuat per canals, tenim avui marismes cultivades per arròs. Avui amb un regim de cabals sense embasaments no es podria cultivar el que es cultiva. Les dades de pluviometria no es corresponen amb les baixades de nivell dels cabals. Aquest any han baixat pel riu 4200 hm3 lo que demostra que no es pot transvasar ni una d'aigua. Cal revisar el règim de cabals, cal un cabal ecològic real. Aigües de Tarragona te una concessió de 4m3/seg de les que utilitzen 2 m3/seg a l'hivern. Volem interconnexions de xarxes amb Barcelona i això ha provocat una discussió irracional

Sr. J.Mª Fluxà. Director del Foro del Agua :
"Comparació Econòmica de solucions alternatives" (lliura còpia entre els presents)
Manifesta que Catalunya te aigua però no pròpia i que a Conques Internes tenim dèficit.
Fa tot un seguit de crítiques als preus del PHN i finalment indica els següents preus:

Ebre a Barcelona 55 ptas. M3
Roine 57 ptas. M3
PHN Llevant 63 ptas m3

Les següents intervencions financeres i polítiques no les exposo son mes del mateix.

Por Josep Gruau de la P.O.T. Plataforma d'Opposicion als Transvasments


retour accueil "Rhône-Barcelone"
retour page principale des Rivières Ibériques
retour Plan Hydrologique National PHN espagnol

retour RiverNet


These pages and their content are © Copyright of European Rivers Network.